Tørring Idrætsforening

Vedtægter for Tørring Idrætsforening


Ver.: Marts 2015
 

§1

Foreningens navn: Tørring Idrætsforening
Stiftet: August 1917
Hjemsted: Hedensted kommune

§2

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3

 1. Foreningen er tilsluttet D.G.I. samt de foreninger det skønnes nødvendigt.
 2. Skytteafdelingen er tilsluttet DGI Skydning.
 3. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§4

 1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlem kan optages enhver.
 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

§5

 1. Foreningen ledes af et forretningsudvalg, der består af:
  1. a) Formand
  2. b) Næstformand c) Kasserer
  3. d) Sekretær
  4. e) Formænd for de i §5-2 anførte udvalg.
 2. Udvalgsformændene vælges for 2 år ad gangen. Udvalgsformanden for Svømning, Skydning, Håndbold, Fodbold ungdom og Sponsorudvalg afgår de lige årstal - Badminton, Fodbold senior, Gymnastik, og Cycling de ulige årstal.
 3. Kasserer og Næstformand afgår de lige årstal - Formand og Sekretær de ulige årstal.
 4. Valgbar til forretningsudvalget er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
 5. Valgbar til udvalgene er ethvert medlem, der er fyldt 16 år.
 6. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

§6

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af februar måned, og indkaldes ved annoncering i dagspressen med angivelse af dagsorden med 14 dages varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
 3. Kun fremmødte, aktive medlemmer, der er fyldt 14 år har stemmeret.
 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§7

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af forslag
 5. Godkendelse af aktivitetsgebyr
 6. Valg af
  1. a) Bestyrelse i henhold til §5
  2. b) Personlige suppleanter for kasserer og sekretær
  3. c) Revisor
 7. Eventuelt

 

§8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 50 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er vedtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§9

Aktivitetsgebyr godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§10

Foreningen kan efter godkendelse på generalforsamlingen nedsætte udvalg efter behov.

Endelig kan den samlede bestyrelse nedsætte nye midlertidige udvalg, som skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

§11

Formand, næstformand, sekretær og kasserer udgør forretningsudvalget, som samtidig tegner foreningen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§12

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden, fører selvstændig regnskab, som udvalgene fremlægger, under ansvar overfor den samlede bestyrelse årligt eller på forlangende.

Afdelingerne skal afholde årsmøde inden generalforsamlingen, med fremlæggelse af årsberetning og regnskab.

§13

 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med den respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, udover betaling af aktivitetsgebyr.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§14

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden 

§15

Formand, næstformand, kasserer og sekretær har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden at have stemmeret.

§16

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§17

Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet endes til bestyrelsen via mail. Referatet underskrives af bestyrelsen/udvalg ved det næste møde.

§18

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 - 31/12, og senest ved den første uge i februar afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og status til revisorerne.

§19

 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
 2. Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af landsdelsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele, samt for skyttegruppens vedkommende kartoteker over registreringspligtige våben.
 3. Ud over det i §19-2 nævnte, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Gudenåcenteret Tørring

 

TIF's sponsorer

De hjælper med at gøre det hele muligt

Besøg TIF's Facebook-side
Tørring Idrætsforening | Kirkevej 10 | 7160 Tørring | Tlf. 31 90 23 69 | webmaster@toerring-if.dk