Tørring Idrætsforening

Kig forbi vores webshop

Vi har altid masser af lækre medlemstilbud! 

Vedtægter for Tørring Idrætsforening


Ver.: Februar 2022

§1
Foreningens navn: Tørring Idrætsforening
Stiftet: August 1917
Hjemsted: Hedensted kommune
 
§2
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 
 
§3
 1. Foreningen er tilsluttet D.G.I. samt de foreninger det skønnes nødvendigt.
 2. Skytteafdelingen er tilsluttet DGI Skydning.
 3. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens hovedbestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter hovedbestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
§4
 1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støt-temedlem kan optages enhver.
 2. Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§5
 1. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af:
  1. Formand
  2. Næstformand
  3. Kasserer
  4. Sekretær
  5. e) Formænd for de i §5-2 anførte udvalg.
 2. Udvalgsformændene vælges for 2 år ad gangen.
  • De lige årstal afgår udvalgsformændene for:
   • Svømning
   • Skydning
   • Håndbold
   • Fodbold ungdom
   • Sponsorudvalg
   • Padel
  • De ulige årstal afgår udvalgsformændene for:
   • Badminton
   • Fodbold Senior
   • Gymnastik
   • Triathlon
   • Cycling
   • Café udvalg
   • Idræt i dagtimerne /Løb
 3. Kasserer og Næstformand afgår de lige årstal - Formand og Sekretær de ulige årstal.
 4. Valgbar til forretningsudvalget er ethvert medlem, der er fyldt 18 år og forældre til aktive medlemmer .
 5. Valgbar til udvalgene er ethvert medlem, der er fyldt 16 år og forældre til aktive medlemmer.
 6. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
§6
 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af februar måned, og indkaldes ved annoncering i dagspressen med 14 dages varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
 3. Kun fremmødte, aktive medlemmer, der er fyldt 14 år har stemmeret.
 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
 5. Der føres referat over vedtagne beslutninger.
§7
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af forslag
 5. Godkendelse af aktivitetsgebyr
 6.  
  1. Valg af hovedbestyrelse i henhold til §5
  2. Valg af personlige suppleanter for kasserer og sekretær
  3. Valg af revisor
 7. Eventuelt
§8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af hovedbestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 50 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftlig krav herom med for-slag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest  4 uger efter, at kravet herom er vedtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
 
§9
Aktivitetsgebyr godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Aktivitetsgebyr, er et gebyr pr. aktivitetsmedlem, som afdelingerne betaler til hovedkassen til dækning af fællesudgifter og iværksættelse af nye aktiviteter og udvikling af foreningen.
 
§10
Foreningen kan efter godkendelse på generalforsamlingen nedsætte udvalg efter behov.
Endelig kan den samlede hovedbestyrelse nedsætte nye midlertidige udvalg, som skal godkendes på den førstkommende generalforsamling.
Yderligere kan hovedbestyrelsen etablere arbejdende udvalg, som ikke skal godkendes på generalforsamlingen. Udvalg som refererer til forretningsudvalget. Til disse arbejdende udvalg, kræves ikke en formand som er en del af hovedbestyrelsen. Repræsentanter kan deltage på hovedbestyrelsesmøder efter behov og har ingen stemmeret. F.eks. flag udvalg, cafe udvalg, støttelotto m.m.
 
§11
Formand, næstformand, sekretær og kasserer udgør forretningsudvalget, som samtidig tegner foreningen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
§12
Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden, fører selvstændig regnskab, som udvalgene fremlægger, under ansvar overfor den samlede hovedbestyrelse årligt eller på forlangende.
Afdelingerne skal afholde årsmøde inden generalforsamlingen, med fremlæggelse af årsberetning og regnskab.
 
§13
 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med den respektive formue.
 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, udover betaling af aktivitetsgebyr og kontingent.
 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§14
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
 
§15
Formand, næstformand, kasserer og sekretær har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden at have stemmeret.
 
§16
Vedtagelse i hovedbestyrelsen kræver, at over halvdelen af hovedbestyrelsen stemmer herfor. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
§17
Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet sendes til hovedbestyrelsen via mail. Referatet underskrives af hovedbestyrelsen ved det næste møde.
 
§18
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 - 31/12, og senest ved den første uge i februar afgiver hovedbestyrelsen driftsregnskabet og status til revisorerne.
 
§19
 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsam-linger stemmer herfor.
 2. Ophører foreningen at eksistere eller udmelder for-eningen sig af landsdelsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele, samt for skyttegruppens vedkommende kartoteker over regi-streringspligtige våben.
 3. Ud over det i §19-2 nævnte, tilfalder foreningens for-mue idræts- og ungdomsarbejdet i Gudenåcenteret Tørring

 

TIF's sponsorer

De hjælper med at gøre det hele muligt

Besøg TIF's Facebook-side
Tørring Idrætsforening | Kirkevej 10 | 7160 Tørring | Tlf. 31 90 23 69 | webmaster@toerring-if.dk